Šlachmones rebeho Levi Jicchaka

V pondělí, 9. března večer, ihned po skončení Esteřina půstu, zahajujeme večerní modlitbou a čtením Esteřina svitku – מגילת אסתר náš nejveselejší svátek Purim. Připomeňme si, že o Purimu máme vyplnit čtyři micvy – přikázání, jež začínají vždy písmenem מ :

מקרא מגילה

Mikra megila – večer, na počátku Purimu a následujícího dne dopoledne čteme Esteřin svitek.

משלוח מנות איש לרעהו

Mišloach manot iš la’reehu – posíláme porce jídla přátelům a známým.

מתנות לאביונים

Matanot la’evjonim – darujeme peníze chudým a konečně.

משתה פורים

Mište Purim – sváteční purimová hostina (oběd).

Kromě prvního čtení Esteřina svitku, plníme purimové micvy v úterý 10. března dopoledne.

Purim jejediným dnem v roce, kdy jsme si my, Židé, dovolili překročit jasné hranice mezi dovoleným a zakázaným během celého roku. O Purimu se Židé mohli chovat jako ostatní národy během masopustních karnevalů. Nebáli se ani tvořit různá humorná kázání, parodovat Talmud a ostatní svaté knihy judaismu. Jedním z plodů této purimové literární tvořivosti je Purimový traktát –פורים  מסכת.

Jeho autorem je provensálsko-italský učenec rabi Kalonymus ben Kalonymus (asi 1286–1328). Traktát vyšel poprvé tiskem roku 1513 v italském Pesaru. V 17. století proti tomuto dílu ostře vystupoval italský rabín Šmuel Abohab, který psal, že tento traktát „je znesvěcením naší svaté Tóry“. 

Dalším „halachickým“ kodexem zabývajícím se povinnostmi Židů o Purimu je klasickému dílu podobný zvláštní purimový Šulchan Aruch – ,שולחן ערוך díl Even štijaאבן שתיה. Tento humoru plný spisek byl vydán k Purimu roku 1862 a vytištěn ve Lvově – Lembergu roku 1861.

Podívejme se nyní na velmi skromný výběr důležitých zákonů a zásad, na něž bychom o Purimu neměli zapomenout.

Zákony opilství – הלכות שכרות § 1 – Zásady, kterými se řídí těsně před Purimem, v 6 odstavcích:

 1. Když nastoupil měsíc adar, zvětšuje se radost: Není radosti než ve víně.
 2. Třicet dní před Purimem si čteme a opakujeme zákony opilství: Připravujeme si vše potřebné k pití a jídlu (tj. pečivo), ale pití je přednější.
 3. V celé židovské diaspoře je tradice zvolit si purimového rabína: Předávají mu zasloužilé opilce a prolévají mu hrdlo kořalkou a vínem, aby poznal a byl zběhlý v opilství.
 4. Dřívější chasidé se již týden před Purimem oddělovali od ostatních a seděli v hospodách s poháry v rukou a jejich obličeje zářily jako oheň.
 5. Celý měsíc je zakázáno vejít do domu truchlícího: Výjimkou je dům toho, jehož žena zemřela, neboť je to pro něj radost.

הלכות שכרות  § 4 – Zákaz vody o Purimu, ve 12 odstavcích:

 1. Když začíná večer 14. adaru prověřujeme všechna místa, kam vnášíme a vléváme vodu. (Masechet Purim, 1. kap.).
 2. Nádoby, v níž je voda nebo ji používáme na vodu, je zakázáno se dotknout, přenášet ji a dívat se na ni.
 3. Kdo nalezne doma vodu o Purimu, posype ji popelem. Ten, kdo má na dvoře studnu, pokryje ji třemi deskami, které budou jedna na druhé….
 4. O Purimu je zakázáno jít kolem řeky: Zvláště tehdy, je-li v ní voda průzračná, svádějící k pití.
 5. Je zakázáno se v řece plavit na lodi: Pokud je však loď plná sudů s vínem, je to povoleno…
 6. Nemocnému, který není v ohrožení života, je zakázáno dávat pít vodu.
 7. Víno, které bylo zředěno vodou, a to i před Purimem, je zakázáno pít o Purimu: Protože v těchto zemích nejsou zběhlí v ředění a mohli by tam dolít více vody než je minimální množství.
 • Na Purim je zakázáno pít ovocnou šťávu.
 1.  Je zakázáno vyjít ven v době, kdy prší: Dívat se však na déšť přes zavřené okno je dovoleno.
 2.  Je zakázáno o Purimu lízat sůl: Co kdyby pak dostal žízeň a šel pro vodu.
 1.  O Purimu je zakázáno dávat sůl na stůl: Protože tím přestupuje přikázání „slepému nepoložíš do cesty překážku“ (3. kniha Moj. 19,14).

Závěrem se podívejme na hezký příběh, jehož protagonistou je chasidský rebe Levi Jicchak z Berdičeva (1740–1809), jehož příkladný život, činy a oddanost Hospodinu se staly již za jeho života legendou.

Pomalu končil Esteřin půst a berdičevští Židé a Židovky se pomalu scházeli v synagóze ke čtení Esteřina svitku. Přítomní se připravovali k večerní modlitbě, když tu šámes přistoupil k rebemu Levi Jicchakovi a něco mu šeptal do ucha. Rebe vstal a vyšel ze synagogy a zamířil do svého úřadu, který byl vedle synagogy. Tam na něj čekala žena a v ruce držela kohouta. Celá se chvěla strachy, aby jí rebe neřekl, že kohout není košer. Levi Jicchak se podíval na kohouta a ženiny obavy se naplnily. „Kohout není košer a nesmí se jíst,“ řekl rebe. Žena začala vzlykat a řekla: „Rebe, toho kohouta jsem koupila za své poslední peníze. Můj muž je nemocný a slabý. Tak jsem mu chtěla uvařit z toho kohouta dobrou polévku a děti se také těšily na pár kousků masa. Rebe, rebe, co já si teď počnu?“ Levi Jicchak se ji snažil uklidnit: „Neboj se má dcero, Hospodin, budiž požehnán, vždy a všem pomáhá, i tobě pomůže. Teď jdi do synagogy, abys slyšela čtení megily.“ Sám se však do synagogy nevrátil. Vyšel ze svého úřadu a spěchal domů. Když tam dorazil, nebyl již nikdo doma, všichni byli v synagoze. Vytáhl z truhly velký bílý ubrus, na něj dal několik barchesů, Hamanovy uši, různé ovoce a další dobroty, které mu přišly pod ruku. Vzal z pece hrnec s vařeným kuřecím masem a přidal k tomu talíř s gefilte fisch. To vše zabalil do ubrusu a s tímto velkým rancem se vydal k domu oné chudé ženy, kterou potkal v úřadu. Když vešel dovnitř, z malého pokojíku se ozval slabý mužský hlas: „To jsi ty, Bejle?“ Rebe odvětil: „Purim sameach. Purim sameach! Hospodin vám poslal hezký šlachmones, tak ho snězte s radostí!“  Potom vše, co přinesl v ubrusu, rozložil na stůl a radostně vyšel směrem k synagoze. Když došel k synagoze, všichni si oddychli, neboť již měli obavy, co se s rebem stalo a začali se modlit večerní modlitbu ma’ariv. Nikdo však nevěděl, co rebeho zdrželo. Poté, jak bylo jeho každoročním zvykem, rebe Levi Jicchak četl megilu. Ještě o mnoho let později si lidé vyprávěli, že toho roku bylo čtení megily jaksi procítěnější a svátečnější. Lidé si také všimli, že rebeho tvář při čtení zářila jakýmsi zvláštním světlem, jakoby se v něm odráželo vnitřní světlo jeho srdce.

Foto: Sheri Silver

Když rebecin přišla domů, čekalo ji tam velké překvapení. Vešla do kuchyně, aby připravila večeři, ale nic tam nenašla. Žádné maso, ryby ani barchesy. Prostě vše zmizelo. Dokonce i čerstvě upečené Hamantaschen (Hamanovy uši), jakoby se vypařily. Vešla do rabínova pokoje a když viděla jeho zářící tvář, okamžitě pochopila, kdo má na svědomí záhadné zmizení svátečního jídla. Potichu vyšla z pokoje a začala připravovat večeři z toho, co doma zbylo. Chudá židovka pak svým přítelkyním vykládala o zázračném šlachmonesu, který jim poslalo samo Nebe. Jistěže to musel být sám prorok Elijáš, který jí, jejímu nemocnému muži a dětem přinesl tak bohatý šlachmones. Avšak berdičevští Židé dobře věděli, že tentokrát jejich rebe Levi Jicchak důstojně zastoupil proroka Elijáše. Proto také rebemu posílali bohaté šlachmonesy a samozřejmě, nezapomněli ani na onu chudou Židovku a její rodinu. Tak veselý Purim v Berdičevu již dlouho nezažili.

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu přeji

חגפורים  שמח

 rabín Daniel Mayer