Víra v období COVID-19

V tomto složitém období pro celou židovskou komunitu a společnost, přinášíme několik povzbuzujících slov.

Vážení členové Bejt Simcha, milí přátelé,

dovolte mi obrátit se na vás v souvislosti se současnou nesnadnou situací.

Naše společnost v těchto dnech prochází zkouškou. Nahlédneme-li však do modlitební knihy, skoro na každé stránce uvidíme, že židovský lid již mnoho podobných zkoušek překonal. U zkoušky současné tomu proto nebude jinak. Mocnou rukou nás Hospodin vyvedl z Egypta a stejně tak nás vyvede i ze sevření nemoci. Smlouva, kterou Svatý, budiž veleben, s našimi předky uzavřel, je věčná a věčná proto bude i Jeho ochrana nad námi. Připomínka zkoušek našeho lidu – svátek Pesach – je nyní téměř za dveřmi. Bude-li se se mnou kdokoli z vás chtít spojit, rád vám budu ve všech ohledech nápomocen.

Myslím na všechny členy a přátelé naší kongregace a přeji vám pevné zdraví

Ivan Kohout, kantor Bejt Simcha


Vážené dámy a pánové, drazí souvěrci!

Všechny Vás z celého srdce zdravím a myslím na Vás nejen v modlitbách. Zažíváme společně nelehkou dobu, která je naší osobní zkouškou solidarity jeden k druhému. Nebylo tomu jinak ani v dobách minulých. Vždy je ale náš národ vydržel, nedal se srazit na kolena.

Tento cíl stojí i teď před námi: nevzdat se, napřímit se a udržet si za každou cenu dobrou mysl. Právě ta nás dokáže převést přes toto nelehké období. Máme k tomu na podporu ducha i fyzických sil modlitby-žalmy, které četli naši předci v jejich těžkých chvílích.

Vzhledem k opatřením vlády a k ochraně zdraví nás všech, jsme museli zavřít všechny synagogy. Pojďme se ale ve svých domovech začíst do modliteb-žalmů a najít v nich oporu! Jedná se hlavně o žalmy 6, 13, 20, 102, 130.

Přeji a posílám Vám všem hodně sil a víry, že se tato “korono- doba” přežene, my ji ustojíme stejně jako naši předci – s vírou v dobu lepší.
Ze srdce a pln naděje

David Peter, Vrchní pražský rabín


Žalmy za nemocné a v ohrožení

Žalm 130

לק םיליהת ׃הוהי ךיתארק םיקמעממ תוֹלעמה ריש א ׃ינוּנחת לוֹקל תוֹבשק ךי נזא הני יהת ילוֹקב העמש ינדא ב ׃דמעי ימ ינדא הּי־רמש ת תוֹנוע־םא ג ׃א רוּת ןעמל החילסה ךמע־יכ ד ׃יתלחוֹה וֹרבדלו ישפנ התוּק הוהי יתיוּק ה ׃ר קבל םירמש ר קבל םירמשמ ינדאל ישפנ ו הו הי־ל א ל ארשי ל חי ז ד ס חה הוהי־םע־יכ ׃תוּדפ וֹמע ה ברהו ׃ויתנוע לכמ ל ארשי־ת א ה דפי אוּהו ח

Žalm 130.

1. Píseň stupňů. Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine. 2. Pane, vyslyš hlas můj, nakloň uší svých k hlasu pokorných proseb mých. 3. Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí? 4. Ale u tebe jest odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla. 5. Očekávám na Hospodina, očekává duše má, a ještě očekává na slovo jeho. 6. Duše má čeká Pána, víc než ponocní svítání, kteříž ponocují až do jitra. 7. Očekávejž, Izraeli, na Hospodina; nebo u Hospodina jest milosrdenství, a hojné u něho vykoupení. 7. Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho.