Židovské vzdělání „po moravsku“

Slyšeli jste už o Machon Moravia? Židovské obce na Moravě se rozhodly spojit své síly a zkušenosti s výukou, a tak vznikla tato nová vzdělávací organizace. Pro svůj název si zvolili hebrejské slovo označující „institut“ a samozřejmě odkaz na oblast, v níž působí – Moravu.

Moravský institut – Machon Moravia jako takový je sice v plenkách, ale díky bohatým zkušenostem a dosavadním aktivitám všech zúčastněných má už teď mnoho co nabídnout – a to nejen těm, kdo jsou na Moravě. O co tedy vlastně jde, a proč byla tato vzdělávací organizace vůbec založena?

Na tyto i další otázky nám odpověděl Jiří Arje Klimeš z olomoucké židovské obce, který je jedním z těch, kdo stáli už na samém počátku této iniciativy.

Proč jste se rozhodli založit nový vzdělávací institut?

Vzdělávací aktivity tu byly vlastně už před více lety. Např. Večerní ješiva (Evenening Yeshiva) Olomouc vznikla už v roce 2017 a začalo to vlastně zcela nenápadně a přirozeně. Rabín Ofer Pelled navštívil rodiště svého otce – Prostějov – a při té příležitosti strávil šabat na olomoucké obci. Několik měsíců potom jsem se s ním začal učit sám, protože jsem si uvědomoval, jak málo toho z židovství vlastně vím. Po nějaké době se r. Pelled zeptal, jestli by se nechtěl učit ještě někdo v Olomouci. Chtěl. A postupně se chtělo učit víc a víc lidí, a to nejen z Olomouce, a dnes se každý týden účastní výuky cca 50 lidí z různých koutů ČR.

Na Židovské obci Brno už probíhaly také různé vzdělávací aktivity, a hlavně tam působil rabínský soud, který je dnes oficiálním bejt dinem Federace židovských obcí v ČR a provádí i tolik diskutované konverze. A právě konvertité před a po gijuru byli a jsou významnou součástí našich studentů. Několik let jsme fungovali vlastně vedle sebe a přednášek Večerní ješivy se postupně také účastnilo víc a víc brněnských členů – je to naše sousední obec – a tak jsme se zkrátka rozhodli, že spojíme své síly a budeme pracovat společně.

Co je vlastně Machon Moravia a pro koho tady je?

A tím se dostávám k samotnému založení Machonu Moravia. Jde vlastně o servisní organizaci, která zastřešuje řadu vzdělávacích aktivit v duchu tradičního judaismus, /šomer micvot/ s cílem prohlubovat znalosti v propojení s praktickým židovským životem. Jsme tady ale pro všechny, kdo se chtějí společně či individuálně učit a jsou schopni respekt a toleranci přijímat a ochotni je i druhým dávat. Je ale fér dodat, že někteří vyučující chtějí vědět koho učí, a někdy není snadné najít dobré řešení. Většinou se to ale daří.

V názvu máte Moravu, zakládajícími subjekty jsou zmíněné ŽO Olomouc a ŽO Brno, kde bude tedy vzdělávání probíhat?

Většina aktivit zatím probíhá online! Proč „zatím“? Když jsme s tímto typem výuky začínali, online fungovaly jenom Lauderovy školy, později s online výukou začali další – např. Midraša Tiferet Uzi. Naposledy pak nedávno Toledot Czechoslovakia, jejíž spoluzakladatel Pinchas Stegura u nás předtím načerpal informace, inspirace a kontakty. Chci říct, že v pionýrských dobách online výuky židovství a v době covidu se online výuka jevila jako velmi dobré a velmi levné řešení. A tím pořád zůstává. Nicméně tato virtualita v sobě má i některá nebezpečí a rizika, jako např. odtržení od skutečného života, od reálné komunity a vytváření další, byť židovské, virtuální bubliny. Zkrátka, židovský život se neodehrává na internetu, ale v konkrétním vztahu, v rodině, v minjanu, v židovské obci. Naši věrní online posluchači se ovšem nemusejí o osud svých šiurů obávat – zde budeme pokračovat. Nicméně – a to jste dobře vystihla – protože jsou zakládajícími členy dvě židovské obce, budeme se do budoucna snažit směřovat naši činnost právě do těchto konkrétních komunit. Anebo jinak – budeme online pracovat se zřetelem k reálným vztahům a obcím.

Spolupracujete s nějakými dalšími institucemi nebo obdobnými spolky (případně rabíny a jednotlivci, kteří na výuce participují)?

Mezi naše vyučující rabíny patří r. Menaše Kliment, r. Daniel Mayer a r. Ofer Pelled. Kromě jmenovaných židovských obcí jedinou institucí, se kterou máme přímo co dělat, je už zmíněný federační bejt din, jehož autoritě svou činnost podřazujeme. Žádné spolupráce se ale předem nezříkáme – nejde nám nicméně o spolupráci formální, ale věcnou. A to se děje celkem často, ale případ od případu jsou našimi partnery různé instituce.

Můžete prozradit nějaké další plány se spolkem do budoucna, které jsou třeba zatím ještě na úrovni přání či snu?

Moc si přeji, aby se nám od podzimu podařil rozjet projekt pro děti – program Jeladim. To bych moc rád. Uvidíme…

Jak je spolek sponzorován a může vaši iniciativu podpořit veřejnost?

Činnost našeho spolku je financována v zásadě ze tří zdrojů. Prvním jsou samotní účastníci a účastnice našich aktivit, tedy ti, kteří se s námi učí. Jejich příspěvky jsou ale dobrovolné, tzn. nemáme žádné pevně stanovené školné. Důvěřujeme našim studujícím, že chápou, že je třeba odměňovat vyučující a že něco je také potřeba na administraci. Zároveň však také sami víme, že ne všichni si mohou dovolit platit za své studium a že např. ne všichni rodiče si mohou dovolit zaplatit jednorázově 7000,- za edukační návštěvu Vídně svých dětí. Proto se průběžně snažíme o fundraising a získávání darů na naši činnost. To se např. v případě zmíněné Vídně podařilo a účastníci si hradili jen cca 20 % reálné ceny. To je tedy ten druhý zdroj: granty a individuální účelové dary. Třetím zdrojem financování jsou pak židovské obce, které nám občas přispívají na aktivity, kterých se jejich členové zúčastňují. Takže ano, naši činnost může veřejnost podpořit a může si také rozhodnout, kterou z našich aktivit chce konkrétně podpořit.

Můžeme někde najít víc informací k vašemu projektu a aktivitám?

Webové stránky Machon Moravia jsou stále ve vývoji a připravují se ještě v hebrejštině a češtině, ale už teď je můžete navštívit na adrese www.machonmoravia.org

Ptala se Ráchel Polohová


Co momentálně nabízí Machon Moravia?

Výukový program

Tradiční výuka Večerní ješivy Olomouc pokračuje do prázdnin v této podobě:

D. Mayer: Židovské svátky

J. Blažek: Midraš k aktuální paraše,

J. Smělý: Šabat ha-malka,

T. Pelled: Šiur pro ženy a dívky (AJ),

O. Pelled: Paraša ha-šavua (AJ)

M. Kliment: Chasidut

Chtěli bychom obnovit populární nedělní přednášky pro širší veřejnost – ty plánujeme zahájit v novém židovském roce. FB pořád funguje!

Tzeirim

Mládež: V současné době se tohoto projektu účastní 18 mladých mužů a žen z olomoucké, brněnské, plzeňské a pražské obce. Máme za sebou dvě víkendová setkání a vícedenní návštěvu Vídně. O tento program se stará tříčlenný tým: rabín Menaše Kliment, Jiří A. Klimeš a rebecin Jona Sidonová. Tento projekt je plánovaný jako dvouletý. V průběhu tohoto času chceme účastníkům nabídnout pestrý zážitkový program spojený s poznáváním evropského židovství a setkávání s autentickým židovským životem v různých evropských zemích (do budoucna Berlín, Brusel…) Jakousi cílovou prémií pak má být návštěva Izraele. Střídá se online setkávání s osobním. 

Chevruta rabiho Taama

Chevruta rabína Barucha Taama si klade za cíl podporovat a rozvíjet tradiční židovský život v České republice pomocí vzdělávání jednotlivců a celých rodin v Tóře. A to formou individuálních výukových hodin – chevrutot – kdy je vždy jeden vyučující na jednoho studujícího, popř. na jednu rodinu. Témata výuky jsou po dohodě vždy personalizovaná, tedy šitá na míru.

Připravujeme

Chevra kadiša: školení v tahaře

Jeladim: program pro děti